Thư viện

Thư viện là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng. Thư viện giữ vị trí quan trọng trong việc cung cấp nguồn học liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập nghiên cứu, phục vụ hoạt động giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Trung tâm công nghệ thông tin và học liệu

Truyền thông

Xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông các hoạt động chung của nhà trường. Thực hiện công tác tuyền thông và các vấn đề với cơ quan thông tin đại chúng. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các hoạt động chính trị, nhiệm vụ đào tạo của Trường.

Công nghệ thông tin

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học.
Xây dựng, phát triển, quản trị và hỗ trợ hạ tầng mạng, máy chủ, các hệ thống Website, hệ thống nghiệp vụ phục vụ quản trị đại học.