Truyền thông

Xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông các hoạt động chung của nhà trường. Thực hiện công tác tuyền thông và các vấn đề với cơ quan thông tin đại chúng. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các ngày lễ, ngày hội phục vụ các hoạt động chính trị, nhiệm vụ đào tạo của Trường.