Công nghệ thông tin

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học. Xây dựng, phát triển, quản trị và hỗ trợ hạ tầng mạng, máy chủ, các hệ thống Website, hệ thống nghiệp vụ phục vụ quản trị đại học.