Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ Thông tin & Học liệu có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác công nghệ thông tin, học liệu và truyền thông; quản lý và tổ chức thực hiện công tác lưu trữ, khai thác tài liệu và các dịch vụ thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là bạn đọc) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; thực hiện công tác công nghệ thông tin và công tác truyền thông. Theo đó, Trung tâm Công nghệ Thông tin & Học liệu thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường về phương hướng tổ chức các hoạt động thư viện nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập và phục vụ bạn đọc trong Nhà trường.

2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, tổ chức và điều phối hệ thống thông tin – thư viện trong Nhà trường.

3. Phối hợp với các đơn vị chức năng mua bổ sung sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học, cơ sở dữ liệu và các học liệu điện tử khác đáp ứng nhu cầu hoạt động của các đơn vị; thu thập, bổ sung, trao đổi, phân tích, xử lý các loại hình tài liệu; tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tài liệu và cơ sở dữ liệu của Nhà trường.

4. Tổ chức cho toàn thể bạn đọc trong Nhà trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của thư viện và các nguồn tin bên ngoài.

5. Thu nhận lưu chiểu những xuất bản phẩm do Trường Đại học Ngoại ngữ xuất bản, bao gồm sách, giáo trình; luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ bảo vệ tại Trường ĐHNN hoặc tác giả là bạn đọc của Nhà trường; các báo cáo của các đề tài NCKH, dự án các loại đã được nghiệm thu; kỷ yếu hội nghị, hội thảo, các học liệu điện tử, bài giảng điện tử do các đơn vị thuộc Trường ĐHNN chủ trì hoặc do bạn đọc của Trường ĐHNN thực hiện; các thông tin dạng in, số hóa, hiện vật về Trường ĐHNN.

6. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thông tin, tư liệu và thư viện; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, những thành tựu khoa học – kỹ thuật mới vào xử lý, phục vụ thông tin – thư viện.

7. Tổ chức bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tổ chức, xử lý, cung cấp tin và tài liệu cho đội ngũ nhân sự làm công tác thông tin, tư liệu, thư viện của Trường ĐHNN; trang bị kiến thức cần thiết về phương pháp tra cứu, tìm kiếm tin và sử dụng thông tin, thư viện cho bạn đọc trong Trường ĐHNN.

8. Phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin – thư viện trong và ngoài Trường ĐHNN.

9. Tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện cho bạn đọc ở trong và ngoài Trường ĐHNN.

10. Triển khai kế hoạch truyền thông thường niên của ĐHĐN.

11. Xây dựng thực hiện quy định quản lý Trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông trực tuyến của Trường ĐHNN.

12. Báo cáo, phối hợp truyền thông với Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN; cung cấp thông tin, trả lời báo chí theo phân cấp.

13. Phát hành các ấn phẩm truyền thông, quảng bá học hiệu.

14. Đầu tư nâng cấp, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động truyền thông của Nhà trường.

15. Quản trị hạ tầng mạng, máy chủ, email công vụ, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn của hệ thống mạng, máy chủ; quản trị nội dung website Trường và các đơn vị.

16. Chuẩn bị hạ tầng, điều kiện liên quan đến Công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động, sự kiện, hội thảo tổ chức tại Trường.

17. Quản lý các hệ thống thông tin của Nhà trường, hệ thống học trực tuyến LMS3, hệ thống Email, Microsoft Office 365, hệ thống học trực tuyến, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Giảng dạy ngoại ngữ các trường thành viên và Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.

18. Tham gia thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Nhà trường.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường ĐHNN phân công.